Beijing Zhong Cheng Quartz Glass Co., Ltd.

Адрес: Hou Bai Hu Jian 26, Yangfang, Changping District, Beijing
Тел.: +86-10-69769891
Моб тел.: +86 13001911610
(WhatsApp&WeChat)

Email: zcq.etw@quartzwork.com